Usługi

Zamówienia publiczne

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Weryfikacja ofert wykonawców
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Analiza dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • Wnoszenie skarg na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
 • Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Zamówień publicznych
 • Wsparcie w toku kontroli instytucji unijnych i krajowych
 • Audyt dokumentacji postępowania
 • Audyt ofert przetargowych

Prawo cywilne

 • Sprawy należytej realizacji kontraktu
 • Sprawy odszkodowawcze
 • Sprawy o naliczenie kar umownych, miarkowanie kar
 • Dochodzenie zapłaty wynagrodzenia
 • Waloryzacja wynagrodzenia

Prawo gospodarcze

 • Zakładanie spółek
 • Przekształcenia
 • Łączenie spółek
 • Wsparcie obsługi bieżącej spółek