Oferta

Obsługa postępowań odwoławczych - odwołania do KIO, skarga do Sądu Okręgowego, sporządzanie odpowiedzi na odwołania.

Usługi świadczone dla Zamawiających

 • konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • sporządzanie dokumentacji postępowania,
 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zaspokojenia potrzeb zamawiającego z jednoczesnym zachowaniem zasady uczciwej konkurencji (weryfikacja zgodności z ustawą Pzp, jak również analiza techniczna przy współpracy z ekspertem z danej branży),
 • obsługa postępowań na zasadzie kompleksowego outsourcingu,
 • udział w postępowaniach odwoławczych wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • wnoszenie zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz kontroli związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy europejskich.

 

Usługi świadczone dla Wykonawców:

 • konsultacje w zakresie PZP
 • sprawdzanie poprawności ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • sporządzanie wyjaśnień oraz uzupełnień,
 • odwołania do KIO, skarga na wyrok KIO
 • obsługa postępowań na zasadzie kompleksowego outsourcingu.

 


W zależności od potrzeb i możliwości finansowych Klienta oferuję współpracę:

  • w oparciu o umowę stałej współpracy w formie rozliczenia ryczałtowego miesięcznego

lub

 • na konkretne zlecenie w formie rozliczenia z zastosowaniem stawki godzinowej.