Nowelizacja ustawy Pzp

Nowelizacja przepisów, która wchodzi w życie w dniu 19.10.2014 r. przewiduje następujące zmiany.

 

Zamówienia na usługi niepriorytetowe

 

Uchylono 1a. „W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej reki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

3) poniesieniem straty w mieniu publicznym;

4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań”.

 

Dodano art. 5a, zgodnie z którym jedynie dla zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

 

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zmieniono art. 8 ust. 3, zgodnie z którym wykonawca będzie zobowiązany oprócz wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa również wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem zamówienia

Uchylono art. 24 ust. 1 i 1a dotyczący nienależytego wykonania ponad 5% wartości zamówienia oraz w konsekwencji uchylono art. 24a.

Dodano art. 24 ust. 2a, zgodnie z którym:

„Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia”.

 

Potencjał podmiotów trzecich

Zmieniono art. 26 ust. 2b, który przewiduje dodatkowo poleganie na potencjale ekonomicznym podmiotów trzecich:

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków”.

Dodano art. 26 ust. 2e, zgodnie z którym: „Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.”

 

 

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zatrudnienie na umowę o pracę

Dodano Art. 29 ust. 4 pkt 4

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące „zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

W konsekwencji dodano w art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d zapis o konieczności wskazania w SIWZ informacji o rodzaju czynności w zakresie ww. wymagania.

 

Wzory dokumentów

Dodano art. 36c, zgodnie z którym zamawiający może w postępowaniu korzystać z wzorów dokumentów określonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Zatrzymanie wadium

Zmieniono art. 46 ust. 4a ustanawiający katalog przesłanek zatrzymania wadium jedynie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą:

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”.

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zmieniono art. 67 ust. 4, zgodnie z którym zamawiający nie będzie mógł odstąpić od wykluczenia wykonawcy związanego z nienależytą realizacją zamówienia.

 

Rażąco niska cena

Zmieniono art. 90:

„1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.”

 

Kryteria oceny ofert

Zmieniono art. 91 ust. 2:

„ Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.”

Dodano art. 91 ust. 2a:

„ Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.”

 

Wykluczenie wykonawców w związku z uchybieniem obowiązkom zawodowym w zamówieniach obronnościowych (zmieniono art. 131e)

Zmiany umowy

Dodano art. 142 ust. 5:

„Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

 

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wzorów dokumentów

Zmieniono art. 154 w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących wzorów dokumentacji postępowania oraz umów.